• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

БИГ

Корпоративно ръководство

Е-мейл Печат ПДФ

Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от трима членове:

  • Ибрахим Салихов Гъралийски – изпълнителен член на Съвета на директорите;
  • Иван Лазаров Станев - член на Съвета на директорите;
  • Дойчо Динев Дойчев - член на Съвета на директорите;

Дружеството се представлява от изпълнителният директор Ибрахим Салихов Гъралийски.

 

Основна информация

Е-мейл Печат ПДФ
БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ е създадено през 2006 г. като дружество със специална инвестиционна цел, което при условията и реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). 
продължава>
 

Важни новини

24.06.2021

Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите,  а именно:

 
01.06.2020

С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник и ще оповести отчет до края на месец юли 2020 г.

 
28.04.2020

Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г.

 
31.03.2020

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ, ще оповести заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. в срок не по-късно от 30.04.2020 г.