• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

24.06.2021

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите,  а именно:

 

  1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2020 г., представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2020 г. и годишния доклад на Одитния комитет на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2020 г.
  2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
  3. Общото събрание прие решение да не бъде разпределян дивидент за 2020 г., тъй като не са изпълнени изискванията съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация.
  4. Общото събрание на акционерите избра Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Адриан Ясенов Юриев за членове на Одитния комитет на Дружеството за 3 (три) години. Предвид финансово-икономическото състояние на дружеството не се предвижда възнаграждение за членовете на Одитния комитет.
  5. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на Одитния комитет на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, а именно: Божидар Начев с диплома № 0788.
  6. По точка десета от дневния ред: Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ, във връзка с приложена от Комисията за финансов надзор принудителна административна мярка, която съгласно чл. 214, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа подлежи на незабавно изпълнение, не се проведе гласуване.

 

За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ: ………………………….

Ибрахим Гъралийски

/Изпълнителен директор/

 

Важни новини

24.06.2021

Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите,  а именно:

 
01.06.2020

С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник и ще оповести отчет до края на месец юли 2020 г.

 
28.04.2020

Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г.

 
31.03.2020

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ, ще оповести заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. в срок не по-късно от 30.04.2020 г.