• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

Bulgarian Investment Group ADSIC

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите – 30.06.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Протокол на мандатна комисия (*.pdf)
Протокол от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите (*.pdf)
Декларация за корпоративно управление (*.pdf)
Доклад на съвета на директорите (*.pdf)
Отчет за финансовото състояние за 2016 (*.pdf)
Годишен доклад за дейността за финансовата 2016 г. (*.pdf)
Доклад на независимия одитор (*.pdf)
Пояснителни бележки (*.pdf)
Доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за 2016 (*.pdf)
Образец на пълномощно (*.doc)
Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 (*.pdf)
Писмени материали по дневния ред (*.pdf)
Покана и дневен ред (*.pdf)
Правила за гласуване чрез пълномощник (*.pdf)
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите (*.pdf)
Статут на одитния кабинет (*.pdf)
Документи – Тодорка Николова (*.pdf)
Декларация за независимост – Никола Дръндев (*.pdf)
Декларация за независимост – Тодорка Николова (*.pdf)
Документи – Адриан Юриев (*.pdf)
Документи – Дончо Дойчев (*.pdf)
Документи – Иван Станев (*.pdf)

   

Важни новини

30.04.2018

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения:

 
10.07.2017

Във връзка с решенията, приете на редовното годишно общо събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, проведено на 30.06.2017 г. Биляна Енчева Вълчева да бъде освободена като член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ и на нейно място да бъде избран Дойчо Динев Дойчев като независим член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат